Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Oświadczenie ARAMUS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r.”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
TAK

Spółka nie wypełnia powyższej zasady w zakresie wprowadzenia transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej spółki jak również za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących dając możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są w ocenie spółki niewspółmierne do ewentualnych korzyści wynikających z takiego działania. Spółka nie zamierza najbliższym czasie wprowadzać transmisji, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia

2.Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
TAK

W ocenie spółki informacje dostępne na stronie internetowej, w publikowanych raportach przedstawiają pełny obraz funkcjonowania spółki.

3.    Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

TAK
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów

TAK

Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja o działalności, z której spółka uzyskuje najwięcej przychodów.
Informacja taka wynika z prezentowanych na stronie internetowej raportów okresowych

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

TAK

Na stronie internetowej spółki nie jest zamieszczona wprost informacja opozycji spółki na rynku. Spółka Aramus przekazuje informację, że w rozumieniu  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy do mikroprzedsiębiorstw.  Oznacza to , że pozycja samej Spółki na rynku zarówno pod względem wielkości zatrudnienia jak też rocznego obrotu netto nie jest znacząca. Jednakże Spółka od lat utrzymuje swoją pozycję i skutecznie konkuruje z innymi spółkami podobnej wielkości w branży.

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki

TAK

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spółki

TAK

3.7 zarys planów strategicznych spółki,

TAK

Informacja taka wynika z prezentowanych na stronie internetowej raportów rocznych

3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz
z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

NIE

W ocenie spółki. obecna niestabilna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie, oraz niepewność w zakresie dalszego rozwoju popytu na rynku nieruchomości w Polsce, nie przekładają się na stabilność przesłanek niezbędnych do sporządzenia przez zarząd spółki rzetelnych prognoz finansowych. W opinii zarządu, obecna, zbyt duża zmienność sytuacji gospodarczej, rodzi ryzyko, iż przedstawione przez spółkę prognozy mogłyby znacząco odbiegać od zrealizowanych przez spółkę wyników finansowych. W związku z powyższym zarząd spółki podjął decyzją o niepublikowaniu prognoz finansowych.

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie

TAK

3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami

TAK
3.11 Skreślony

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe
TAK

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK

Do 31 stycznia każdego roku Spółka publikuje harmonogram przekazywania finansowych raportów okresowych. Informacja o zwoływanych walnych zgromadzeniach wynika z publikowanych przez spółkę , w tym na stronie internetowej spółki, raportów bieżących. Przedstawicie spółki udzielają wywiadów prasowych czy telewizyjnych, w chwili obecnej nie ma natomiast ustalonego kalendarza konferencji prasowych czy spotkań z analitykami, inwestorami.

3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy,
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych

TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

3.15 skreślony
3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach
zarządzenia przerwy
TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,
TAK

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta
TAK

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu
ostatnich 12 miesięcy,
TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

Wciągu ostatnich 12 m-cy spółka nie opublikowała prospektu emisyjnego.

3.22 Skreślony

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.
TAK

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta

TAK

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
TAK

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów oraz akcjonariuszy, są na niej zamieszczane niezwłocznie, z zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki, informacje przekazywane za pośrednictwem własnej strony internetowej w sposób kompletny i wystarczający zapewniają inwestorom oraz akcjonariuszom możliwość dokonania oceny sytuacji spółki. Ponadto informacje na temat spółki oraz opublikowane raportu znajdują się www.infostrefa.com

6.Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7.W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę

TAK

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków
TAK

8.Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków
zarządu i rady nadzorczej

TAK

9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

TAK

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi
na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i   mediami.
TAK

Przedstawicie Spółki udzielają wywiadów prasowych czy telewizyjnych, w chwili obecnej nie ma natomiast ustalonego kalendarza konferencji prasowych czy spotkań z analitykami, inwestorami.

11.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej
TAK

12. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych
TAK

jeśli wystąpi zdarzenie

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14.Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia

TAK

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
TAK

Jeśli wystąpi zdarzenie

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
NIE

W chwili obecnej spółka nie publikuje raportów miesięcznych. W opinii zarządu spółki, publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji spółki.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących
na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

Jeśli wystąpi zdarzenie

  1. skreślony

Autoryzowany Doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,30-741 Kraków, ul. Rączna 66B,

www.abistema.pl, tel 12/ 292 43 63, e-mail abistema@abitsema.pl

 

Animator

Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27.

http://www.bdm.com.pl/   telefon 32 208-14-12   infolinia 800 312 124