Statut Spółki

STATUT – ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2007 r., zmieniony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2007 roku i doprecyzowany w wyniku oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego w dniu 26 października 2007 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2009 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2010 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2011 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2012 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r.

-uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014r.)

I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1.

1. Spółka działa w formie spółki akcyjnej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.

2. Firma Spółki brzmi: „ARAMUS Spółka Akcyjna”.

3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „ARAMUS S.A.”

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,

2) 18.11.Z Drukowanie gazet,

3) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,

4) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

7) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

8) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

10) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

11) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

15) 43.31.Z Tynkowanie,

16) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

17) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

18) 43.34.Z Malowanie i szklenie,

19) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

20) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

21) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

22) 58.13.Z Wydawanie gazet,

23) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

25) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

26) 63.12.Z Działalność portali internetowych,

27) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

28) 66.19Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

30) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

31) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

32) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

33) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

34) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

35) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

36) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

37) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

38) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

39) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

40) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

41) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

42) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

43) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

44) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, w tym:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,

b) 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.580.000,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.800.000.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 7.

1. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Akcja imienna może być zbyta tylko pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwszeństwa tego prawa nie wykona za wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 9.

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny. Treść zawiadomienia winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej.

3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub rynku regulowanym, trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa.

5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.

6. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.

7. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.

8. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.

9. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonków lub spółek zależnych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:

– Walne Zgromadzenie,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 9.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.

2. Członkowi Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

3. W sprawach zapowiedzianych porządkiem obrad, członkowie Rady Nadzorczej mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie korespondencyjnym lub telekomunikacyjnym, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy:

1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2) zawieranie umów z członkami Zarządu,

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.

2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

3. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15.

1. Rok obrotowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu.

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.

4. Sposób wykorzystania funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

VII. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

§ 16.

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki, z której przekształcenia powstała spółka ARAMUS S.A. to jest panowie Piotr Sumara oraz Konrad Sumara.