Władze Spółki

ZARZĄD

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 4 (cztery) lata. Obecna kadencja Zarządu zakończy się w 2023 roku.

 

Piotr Sumara – Prezes Zarządu

Piotr Sumara pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 8 stycznia 2007 r. Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, powołany został do składu Zarządu nowej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu.

Piotr Sumara studiował na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do 1997 roku prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie ubezpieczeniowej AVIVA (lata 1996-1997).

W 1997 roku podjął pracę w biurze maklerskim Arabski i Gawor w Krakowie.

Od 1999 roku związany jest z Grupą ARAMUS S.A. w Krakowie.

Pełni/pełnił min. następujące funkcje:

w Zarządzie Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. w Krakowie

Od 2007 roku Prezes Zarządu spółki dominującej ARAMUS SA.

Pan Piotr Sumara nie prowadzi poza spółką działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Piotr Sumara nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ARAMUS SA jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki ARAMUS S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego.

 

Konrad Sumara- Wiceprezes Zarządu

Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, powołany do składu Zarządu nowej kadencji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Ze Spółką związany od 2000 roku. Posiadający dużą znajomość rynku nieruchomości. Wykształcenie ekonomiczne. Do 1999 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2007 roku jeden z głównych akcjonariuszy i Członek Zarządu Aramus S.A. w Krakowie.

Pan Konrad Sumara nie prowadzi poza spółką działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Konrad Sumara nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ARAMUS SA jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki ARAMUS S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego.

 

RADA NADZORCZA

Magdalena Sumara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

W dniu 21 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 letnią kadencję. W dniu 5 września 2017 roku , na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie wyższe. Magdalena Sumara ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu , specjalność Rachunkowość i Finanse, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość i Finanse.

W latach 2001-2004 r. pracownik działu finansowego w CompAir Polska Sp. z o.o. w Krakowie. Od 2004 r. związana z Grupą ARMUS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Magdalena Sumara  jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi wiecej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Magdalena Sumara  jest  żoną Piotra Sumary, Prezesa Zarządu będącego jednocześnie akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi wiecej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz bratową Konrada Sumary, Wiceprezesa Zarządu będącego jednocześnie akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi wiecej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ARAMUS S.A.

 

Łukasz Pięta – Członek Rady Nadzorczej

Od 1 lutego 2007 roku, członek Rady Nadzorczej Emitenta. Od sierpnia 2010 roku do 21 czerwca 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 21 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 letnią kadencję,

Łukasz Pięta posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia inżynierskie o specjalności Elektroenergetyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ukończył również studia magisterskie o specjalności Zarządzanie Firmą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość i Finanse w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse.

Łukasz Pięta ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek handlowych. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Łukasz Pięta posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów, posiada również uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od lutego 2004 Łukasz Pięta pracuje w CompAir Polska Sp. z o.o. w Krakowie początkowo jako referent ds. księgowych, od kwietnia 2008 roku jako księgowy a od czerwca 2013 roku jako kierownik działu finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, brak jest powiązań miedzy Łukaszem Piętą a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ARAMUS S.A.

 

Paweł Sroga – Członek Rady Nadzorczej

Od 15 grudnia 2006 roku, członek Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 21 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta powołany do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na wspólną 3 letnią kadencję,

Paweł Sroga ukończył Politechnikę Krakowską uzyskując w roku 1995 tytuł magistra inżyniera architekta, a w 1998 roku uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń. Od roku 1997 posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości (Nr 2915) Jest aktywnym członkiem Małopolskiej Okręgowej izby Architektów i Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych –dyplom nr 3153/2001. W latach 1996-2001 pracował Urzędzie Miasta Krakowa zajmując się zagadnieniami związanymi z kontraktacja, finansowaniem i rozliczaniem inwestycji a także realizowaniem zamówień publicznych. Następnie w latach 2001-2003 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W latach 2003-2009 pracował w Urzędzie Gminy Michałowice zajmując się zagadnieniami gospodarki komunalnej, przestrzennej i inwestycjami. Od roku 2010 prowadzi wyłącznie działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości, projektowania architektonicznego, kosztorysowania, certyfikacji energetycznej i doradztwa technicznego, która stanowi kontynuację działalności prowadzonej od roku 1996. Jest autorem licznych projektów, koncepcji, opinii, analiz z zakresu szacowania i doradztwa w szeroko rozumianej dziedzinie przygotowania inwestycji, nieruchomości, planowania strategicznego i przestrzennego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Paweł Sroga  jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Paweł Sroga jest szwagrem Piotra Sumary, Prezesa Zarządu będącego jednocześnie akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Marcin Zadęcki – Członek Rady Nadzorczej

Od 01 lutego 2007 roku, członek Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 21 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta powołany do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na wspólną 3 letnią kadencję,

Marcin Zadęcki posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera.

Obecnie (od sierpnia 2011) zatrudniony w firmie Stalprodukt S.A. na stanowisku specjalisty. W ramach swoich obowiązków sprawuje nadzór technologiczny nad procesem produkcyjnym konwencjonalnych blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym (CGO), począwszy od procesu stalowniczego do wyrobu finalnego. Ponadto jest zaangażowany w projekt wdrożenia nowej technologii produkcji blach elektrotechnicznych typu Hi-B.

Wcześniej ( w latach 2000-2011) związany z firmą stalNet Sp. z o.o. Uczestniczył we wdrożeniach/modyfikacjach systemów klasy ERP firmy IFS Applications w grupie kapitałowej Stalprodukt S.A. oraz Huta im. T. Sendzimira S.A. (obecnie ArcelorMittal Poland S.A – oddział w Krakowie) jako konsultant oraz programista modułów internetowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, brak jest powiązań miedzy Marcinem Zadęckim, a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ARAMUS SA.

 

Łukasz Kozak- Członek Rady Nadzorczej

Od 16 grudnia 2010 roku, członek Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 21 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta powołany do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na wspólną 3 letnią kadencję,

Łukasz Kozak ma wykształcenie wyższe, ukończył kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada stopień naukowy magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe, kierunek: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwami Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 2000-20002 –właściciel Reklamowej Agencji Multimedialnej – Multimedia Art. Production w Krakowie W latach 2002-2003- współzałożyciel, udziałowiec Coler and Colantonio International Sp. z o.o. w Krakowie, od czerwca 2003 – Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju.

Aktywny członek Junior Chamber International Poland ( JCI). Prezydent JCI Poland w roku 2011, założyciel i prezydent w 2013 roku JCI Senate Poland.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, brak jest powiązań miedzy Łukaszem Kozakiem a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ARAMUS SA.

 

 

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w 2021 roku.